Reservation

Vi reserverar oss för feltryck, vad det gäller beskrivning, mått, lagerstatus och priser. För tekniska och färgmässiga olikheter samt slutförsäljning reserverar vi oss.